מדיניות פרטיות

 1. כללי
  • מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות"), מסבירה באיזה אופן צוות 3 בע"מ ו/או חברות קשורות אליה (להלן: "צוות 3") אוספות, משתמשת ומאחסנת מידע ונותנים אודות המשתמש (להלן: "המשתמש") באמצעות האתר בכתובת להלן: https://team3.co.il/ (להלן: "האתר") ו/או כחלק מהשירותים המסופקים בו (להלן: "שירותי האתר") (האתר ושירותי האתר ייקראו יחד להלן: "השירותים").
  • כל שימוש באתר, מלא או חלקי, לרבות אך לא רק, כל ניסיון שימוש באתר על ידי המשתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי מדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש של האתר.
  • צוות 3 רשאית לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת ותודיע למשתמש על כל עדכון כאמור באמצעות פרסום נוסחו המעודכן של מדיניות פרטיות זו באתר. לפיכך, מומלץ להתעדכן מעת לעת בשינויים החלים במדיניות הפרטיות.
 1. המידע הנאסף

סוג המידע הנאסף על ידי צוות 3 כולל מידע ונתונים אישיים אודות המשתמש וכן מידע ונתונים שאינם מהווים מידע אישי אודותיו (להלן: "המידע הנאסף").

 1. מידע אישי
  • מידע אישי נאסף על ידי צוות 3 באמצעות האתר, לרבות באמצעות פניית "צור קשר" באתר, וכולל בין היתר, פרטים כמו, שם פרטי ושם משפחה של המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומהות הפנייה.
  • המשתמש אינו מחויב על פי דין למסור לצוות 3 מידע אישי אודותיו. עם זאת, במקרה בו המשתמש יבחר לא למסור לצוות 3 מידע אישי כאמור, ייתכן כי צוות 3 לא תוכל לספק למשתמש את השירותים, כולם או חלקם.
 1. איסוף מידע על ידי צדדים שלישים
  • מדיניות פרטיות זו לא חלה על מוצרים, שירותים, אתרים, קישורים ו/או כל תוכן אחר המוצע על ידי צדדים שלישיים באתר (להלן: "צדדים שלישיים"). מומלץ למשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות הרלוונטית של צדדים שלישיים ו/או תנאי השימוש בהם (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). יובהר כי לצוות 3 אין שליטה על הסכמי צדדים שלישיים, ו/או על הטכנולוגיה המשמשת צדדים שלישיים לאיסוף מידע אישי או מידע שאינו אישי אודות המשתמש. מומלץ למשתמש לבדוק היטב את הסכמי צדדים שלישיים בטרם עשיית שימוש כלשהו במוצרים ו/או בשירותים של צדדים שלישיים.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל והמשתמש בחר ללחוץ על קישורים המפנים לרשתות חברתיות באתר (למשל, בלחיצה על "LIKE" בFacebook) המשתמש יועבר לדף של צוות 3 ברשת החברתית כאמור. יובהר בזאת כי תנאי השימוש בדפים של צדדים שלישיים מוסדרים על ידי צדדים שלישיים כאמור ולא על ידי צוות 3. עוד יובהר כי כל מידע שנאסף כתוצאה שימוש בקישורים אלה, לרבות ברשתות החברתיות אינו מוסדר באמצעות מדיניות פרטיות זו, אלא על ידי הסכמי צדדים שלישיים כאמור.
 1. טכנולוגיות תפעול (Cookies)
  • על מנת שצוות 3 תוכל להתאים אישית את צרכי המשתמש לשירותים המוצעים על ידה, צוות 3 רשאית לקבל מידע אודות הרגלי השימוש של המשתמש. צוות 3 עשויה להשתמש בטכנולוגיותCookies ו/או בטכנולוגיות אחרות. יוסבר כי cookie הוא קובץ טקסט קטן המאוחסן במחשב המשתמש המכיל מידע על אותו משתמש. רוב הדפדפנים מקבלים אוטומטית קבצי cookie, אך ייתכן שהמשתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלו כדי לדחות קבצי Cookie. ככל והמשתמש ייבחר לחסום ו/או למחוק קבצי cookie, יתכן שחלק מהשירותים באתר לא יפעלו כסדרם.
  • על ידי לחיצה על קישורים של צדדים שלישיים (כולל רשתות חברתיות), ייתכן כי אותו צד שלישי יהיה רשאי לקבל מהמשתמש קבצי Cookie. למען הסר ספק, מדיניות פרטיות זו אינה מסדירה את השימוש ב- Cookie על ידי צד שלישי כלשהו, וצוות 3 אינה אחראית על הסכמי צדדים שלישיים.
  • יוסבר כי צוות 3 נוהגת להשתמש ב- Google Analytics. למידע נוסף אודות איסוף ועיבוד נתונים באמצעות Google Analytics אנא לחץ על הקישור google.com/policies/privacy/partners.
 1. השימוש שעושה צוות 3 במידע שנאסף

המידע הנאסף עשוי לשמש את צוות 3 ו/או מי מטעמה, באופן כדלקמן:

 • לצורך ביצוע התחייבויות של צוות 3 מכוח מהסכמים שנכרתו ו/או שייכרתו בין צוות 3 לבין המשתמש, וכן לצורך מתן שירותים למשתמש;
 • לספק למשתמש מידע אודות השירותים, לרבות שינויים בשירותים ו/או להציע שירותים אחרים שעשויים לדעתה של צוות 3 לעניין את המשתמש;
 • עבור עיבוד מידע ופעולות סטטיסטיות פנימיות, לרבות ניתוח נתונים, בדיקות, מחקר וכיו"ב;
 • לצורך עמידה בהוראות כל דין, לרבות הוראות המסדירות אבטחה והגנה על המידע.
 1. שיתוף המידע הנאסף
  • במקרים המפורטים להלן צוות 3 תהיה רשאית לעשות שימוש במידע הנאסף, לרבות להעבירו לצדדים שלישיים, כולו או חלקו, ללא הודעה מוקדמת:
   • אם נדרשה לעשות כן על פי דין;
   • על מנת לאמת את המידע;
   • על מנת למנוע פעילות שלמיטב אמונתה הינה פעילות בלתי חוקית, לרבות במקרה בו עולה חשד להונאה ו/או כל פעילות אחרת אשר עלולה להשית על צוות 3 חבות משפטית;
   • בכל מקרה בו למיטב אמונתה של צוות 3 קיים חשד לפגיה בביטחונו של אדם או רכוש;
   • בכל מקרה בו צוות 3 סבורה כי התנהלות המשתמש אינה הולמת;
   • במקרה וצוות 3, או עסקיה, יימכרו לצדדים שלישיים, בין אם על ידי מיזוג, מכירת נכסים או אחרת, המידע הנאסף עשוי להיות חלק מהנכסים שיימכר.
  • מובהר כי צוות 3 איננה חייבת לממש את זכויותיה כאמור ולא תהא חייבת בכל אחריות ביחס למימוש כזה או חוסר מימוש זכויותיה.
 1. פרסומות
  • צוות 3 תהא רשאית לשלוח פרסומות למשתמש בהתאם להגדרת פרסומת בחוק התקשורת (בזק ושידורים)- 1982.
  • המשתמש יהא רשאי להודיע על ביטול קבלת פרסומות מצוות 3 באמצעות הדוא"ל, בכל עת, על ידי לחיצה על הקישור לביטול המנוי בכל דוא"ל, או באמצעות שליחת דוא"ל לצוות 3 כדי להסיר את פרטי הקשר של המשתמש מרשימת הדוא"ל של צוות 3.
 1. גישה למידע
  • בהתאם לחוקים החלים, לכל משתמש עשויה להיות הזכות לגשת למידע אישי הנאסף אודותיו המוחזק על ידי צוות 3. ניתן לממש את זכות הגישה כאמור בהתאם להוראות הדין החל. בקשה כאמור לגישה למידע עשויה להיות כרוכה בתשלום הוצאות צוות 3.
  • צוות 3 תנקוט צעדים סבירים כדי לאמת את זהותו של המשתמש לפני שתעניק גישה למשתמש או תאפשר למשתמש לבצע תיקונים במידע אישי הנאסף אודותיו.
  • צוות 3 תשמור על המידע האישי הנאסף רק לתקופת הזמן הנדרשת על פי החוק החל, ותשמיד לאחר מכן מידע זה.
 1. אבטחת מידע

צוות 3 תנקוט באמצעים טכניים וארגוניים סבירים על מנת להגן על כל מידע הנאסף על ידה מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, גילוי, שינוי, הרס וכיו"ב. עם זאת, על המשתמש להיות מודע לכך ששום אמצעי אבטחת מידע לא יכול להבטיח אבטחה של 100%.

 1. דוא"ל מצוות 3

כל משתמש מתבקש לוודא שהודעות דוא"ל שמגיעות אליו מצוות 3 הגיעו אליו ממנה, ומתבקש לפתוח אותם רק אם הוא בטוח שצוות 3 היא השולח. אם המשתמש מקבל דוא"ל חשוד המבקש את פרטיו האישיים של המשתמש, המשתמש מתבקש להעביר דוא"ל כזה מייד באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

 1. קטינים

השירותים אינם מיועדים לקטינים. צוות 3 לא תאסוף מידע אודות קטינים או תשווק להם, ללא הסכמת הורה או אפוטרופוס.

 1. אחסון המידע הנאסף
  • המשתמש מודע שהמידע הנאסף על ידי צוות 3, עשוי להיות מועבר, מעובד ומאוחסן מחוץ לישראל, וכי חוקי הגנת המידע בתחומי שיפוט כזה שבהם המידע נאסף מאוחסן ו/או מעובד עשויים להיות שונים מהדין החל בישראך. כל משתמש נותן בזאת את הסכמת המשתמש להעברה, עיבוד ואחסון של מידע המשתמש מחוץ לישראל.
  • בעת העברת נתונים מהאיחוד האירופי לישראל, צוות 3 תסתמך על החלטת האיחוד האירופי כי ישראל מציעה הגנת נתונים נאותה להעברות מידע מה- EEA.
 1. הדין החל

כל סכסוך או טענה בקשר למדיניות פרטיות זו ידון בהתאם לדיו הישראלי. בתי המשפט בתל אביב היו סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת כאמור.

 1. הנוסח הקובע

מדיניות פרטיות זו מפורסמת בנוסח בשפה האנגלית ובשפה העברית. בכל מקרה של סתירה בין נוסחים כאמור, הנוסח בשפה האנגלית יגבר.

 1. יצירת קשר

בכל שאלה הנוגעת למדיניות פרטיות זו, נוהלי הפרטיות של צוות 3 או בקשר עם השירותים, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם צוות 3

צרו קשר