EN
Slider
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון - צוות 3
חברת אבטחה, חברת שמירה, מוקד ומערכות מיגון, שירותי ניקיון - צוות 3
שמירה ואבטחה

אתיקה ושמירה על זכויות העובדים


עודכן ב
מאז ומתמיד, חברת צוות 3 חרטה על דגלה את השמירה על זכויות העובד ורווחתו.

בשנים האחרונות התפתחה מודעות גבוהה ביותר לנושא והרגולטורים השונים החלו לתת את הדעת לפערים הקיימים בתחום השירותים למול השמירה על זכויות העובד.

במהלך השנים בוצעו עשרות ביקורות ע”י משרד התמ”ת, משרד האוצר (ציון 98) וע”י משרדי רואי החשבון (בודקי שכר), כל זאת על בסיס דרישות החוק והרגולציה.

במסגרת הביקורות נדגמו אלפי תלושי שכר של עובדי החברה. אנו גאים לציין כי לא נמצאו חריגות מהותיות ובכל מקרה אלו טופלו ותוקנו באופן מיידי אל מול המבקרים.

בתחום הרווחה, בוצעו עשרות אירועים לצוותים שונים, חולקו מתנות לחגים, מענקים לעובדים מצטיינים תקופתיים ולעובדים שתיפקדו באירוע ביטחון ובטיחות באופן יוצא מגדר הרגיל

בכדי לחזק את נושא אחריות חברתית של צוות 3 אנו פועלים לשיפור מתמיד בתנאי עבודה ואימוץ הנחיות תקן בין לאומי SA8000 לניהול האחריות חברתית עפ”י העקרונות הבאים:
 • הארגון יישם מערכת ניהול הקובעת אחריות, תומכת במדיניות ומספקת הכשרה והדרכה להגברת מודעות העובדים לאחריות חברתית ולזכויותיהם במקום העבודה.
 • הארגון יתרום במסגרת היכולות לשיפור תנאים כלכליים, סביבתיים וחברתיים באמצעות דיאלוג פתוח עם בעלי עניין ובאמצעות השתתפות פעילה ומאמצים משותפים
 • הארגון יבטיח כי קטינים מוגנים כראוי; וכעיקרון יסוד, שלא יעסיק ילדים ונוער.
 • כל עובדי החברה יועסקו מרצונם החופשי, וכן, הארגון לא יעסוק או יתמוך בכל סוג של עבודת כפייה.
 • הארגון יספק סביבת עבודה בטוחה ובריאה בכל האתרים והמתקנים וינקוט בצעדים מתאימים כדי למנוע תאונות ופגיעה בבריאות העובד במהלך העבודה על ידי צמצום, עד כמה שאפשר ובאופן סביר, את הסיבות לסיכונים בעבודה.
 • הארגון יכבד את זכותם של כל העובדים להתאגד ולהצטרף לאיגודים מקצועיים לפי בחירתם.
 • הארגון ישים דגש על שוויון הזדמנויות לכלל העובדים ולא יעסוק או יתמוך באפליה בקבלה לעבודה, פיצויים, קידום, סיום או פרישה המבוססת על מוצא אתני ולאומי, דת, נכות, מין, גיל, חברות באיגוד, או השתייכות פוליטית.
 • הארגון לא ישתמש בכפייה פיזית או נפשית, אלימות מילולית או עונש בצורה של עבודה גופנית; לא יאפשר להתנהגות הכוללת מחוות, שפה ומגע פיזי, באופן מיני, כפייתי, מאיים, גס או נצלני.
 • הארגון מבטיח לפתח ולשמר נהלים שוויוניים להתמודד ולטפל בתלונות של עובדים.
 • הארגון יעמוד בחוקים וסטנדרטים של ענף שירותי השמירה מבחינת שעות עבודה, כולל שעות נוספות.
 • הארגון יבטיח ששכר משולם יהיה מתואם או גבוה מהסטנדרטים המינימאליים עפ”י חוק או התעשייה וידאג לספק את הצרכים הבסיסיים של העובדים.
 • הארגון יבטיח שהרכב השכר וההטבות מפורטים באופן ברור וקבוע לעובדים, ופיצוי יינתן בהתאם מלא לכל החוקים ובאופן נגיש לעובדים.
 • הארגון מתנגד להסדרי קבלנות-עבודה ותוכניות התמחות המתחמקות מתשלום עפ”י חוק לעובד.
 • הארגון יקיים נהלים מתאימים על מנת להעריך ולבחור ספקים וקבלני משנה העומדים בעקרונות ובדרישות של המדיניות החברתית, וישמור על ראיות סבירות שדרישות אלה ממשיכות להתקיים.
 • הארגון ישמור על הסטנדרטים הגבוהים ביותר באתיקה עסקית וביושר ויתמוך במאמצים של הרשויות לאכוף סטנדרטים אתיים גבוהים לכל העסקים.
 • מדיניות זו תיסקר תקופתית במסגרת סקרי הנהלה ותאושר מחדש.
שתפ/י את הכתבה
Script
שינוי גודל פונט